Веровали или не…

– Дра жа је био у не ком за тво ру, не знам ко јем, ти ме се да ље ни сам ба вио, јер ни је био по сао са ве зне Уд бе. То је био по сао Уд бе Ср би је. Ис тра га и са слу ша ва ње су во­ђе ни на нај ко рект ни ји мо гу ћи на чин. До шло је до про це са, ко ји је во ђен пред це лим све том. Из у зет ни срп ски љу ди, ква ли фи ко ва ни и по ште ни су су ди ли. Ни шта ни је учи­ње но на пре ва ру. Не ка жем да је Ми ха и ло вић во лео Нем це, али је хтео да по бе ди пар ти за не и вла да – ка же Ка пи чић.

Наш са го вор ник се ку не да ни је ни су дио, ни ту жио, ни убио, ни са хра нио Ми ха и ло ви­ћа, „јер ни је гро бар”, али на по ми ње да ко сти ју око Ли сич јег по то ка и дуж Са ве, у вр­ба ци ма, има до ста. Ка ко ка же, гроб Дра же Ми ха и ло ви ћа је остао не по знат, да се не би пра вио култ лич но сти.

– Да су мени рекли да га стрељам, ја бих га стрељао, као што бих стрељао и самог себе кад бих издао своју земљу. И да имам са зна ња о ег зе ку ци ји и ме сту са хра не, ни за ко је па ре овог све та то не бих от крио, да се ка сни је кла ња ју чо ве ку ко ји је у гроб ста вио срп ски на род. Не знам ни ко га ко би мо гао да има та кве по дат ке – сви су ве ро ват но одав но по мр ли. Пре кју че сам на пу нио 90 го ди на и остао сам уса мљен – за кљу чу је Ка пи чић и до да је да ће ту жи ти „По ли ти ку” по но вом За ко ну о ин фор ми са­њу ако се ма кар јед на об ја вље на реч не по кло пи са ње го вом из ја вом.

По је ди ни ме ди ји су об ја ви ли да је Вој но бе збед но сна аген ци ја др жав ној ко ми си ји до ста ви ла ин фор ма ци ју да је те ло ко ман дан та ЈВуО за ко па но на ме сту на ко јем се да нас на ла зи ру жич њак на ула зу на Аду Ци ган ли ју у Бе о гра ду. Ова ло ка ци ја, као и она у Ли сич јем по то ку, ве ро ват но и је сте она на ко јој се на ла зе Ми ха и ло ви ће ви по­смрт ни оста ци, а исти на ће би ти утвр ђе на тек по сле екс ху ма ци је.

Сло бо дан Хо мен, члан ко ми си је и др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству прав де, не ги ра да је ВБА до ста ви ла та кве ин фор ма ци је. Дру ги члан ко ми си је, исто ри чар Бо јан Ди­ми три је вић ка же да се до са да ни је по ја вио до ку мент ко ји би ука зао на ло ка ци ју на ко јој је Ми ха и ло вић са хра њен у нео бе ле же ном гро бу.

– У то ку ју на и ју ла пре гле да ли смо ар хи ве ВБА и БИА и ни смо на шли ни је дан пи са ни траг о то ме. Ни смо на шли ни јед ног жи вог све до ка ко ји би нам по твр дио та кве чи ње­ни це. Ми смо пре гле да ли ар хи ве ВБА, све што нам је ВБА до ста ви ла на увид и ни ти је дан траг ни смо на шли у ве зи с тим – ка же Ди ми три је вић.

Те ре за Бој ко вић
[објављено:у Политици,  04/09/2009]

погледајте коментаре (85)

Повезани текстови

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s