Архиве ознака: ЛеЗ 0003392

ОДЛУКА СКУПШТИНЕ КЛУБА “ЉУДИ ГОВОРЕ” ДА ИЗДАВАЧ ЧАСОПИСА БУДЕ СРПСКА НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЈА КАНАДЕ

Драги чланови Културног клуба часописа ”Људи говоре”,

Подсећам вас још једном да ће се одржати Годишња скупштина Клуба у недељу, 19.  маја, у 11 часова у Српском центру при Цркви Сабора светих Срба у Мисисаги.
Сви претплатници на часопис ”Људи говоре” су и чланови Клуба часописа ”Људи говоре” којима је важно да одлуче шта ће бити са овим часописом.
Најљубазније вас молим да неизоставно присуствујете овом састанку јер ће се на њему донети судбинске одлуке о опстанку овог часописа:
1. Статут Клуба;
2. Доношење одлуке о уласку Клуба у СНА;
3. Избор нове Управе Клуба.

После Скупштине прославићемо Славу часописа и клуба.

*
СРПСКА НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЈА КАНАДЕ И КЛУБ ЧАСОПИСА “ЉУДИ ГОВОРЕ”
славеславе

Светог Саву (летњег) и СветегНиколаја (српског)
Недеља, 19.маја 2013. у 13 часова,
у Српском центру при Храму Сабора Срба светитеља.

Програм:

Молитва и пресецањеколача;
Поздравниговорпредседнице СНА, г-ђеСофијеШкорић, њеноснивач;
Историјатрада СНА подноси г. ДушанБијелиц – Босанац, оснивач;
ПесмеСветогСаве и СветогНиколајаказујуглумци: КсенијаВучевић, ДраганаЖивић-Илић, ЉиљанаСтошић и МладенОбрадовић;
Изворнесрпскенароднепесмеизводипевачкагрупа ”Божури” из Кичинера.
Водитељпрограма: ДрагицаВељовић-Браунштајн
Свистедобродошлинанашеславе!
Управе СНА и Клуба ”Људиговоре”
*
ОДЛУКА СКУПШТИНЕ КЛУБА “ЉУДИ ГОВОРЕ”  ДА ИЗДАВАЧ ЧАСОПИСА БУДЕ СРПСКА НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЈА КАНАДЕ

ЧлановиСкупштинеКлуба ”Људиговоре”, насвојојГодишњојскупштиниодржаној у СрпскомЦентру у Мисисаги 19.маја 2013. изгласалису одлукуда у  будућеовајклубрадеподпокровитељствомСрпсканационалнаакадемијаКанаде, саследећимправимаАкадемије, Клуба и Редакцијечасописа:

Академија
–          Академија ће у будуће бити издавач часописа ”Људиговоре” и то ће бити посебно истакнуто у импресуму часописа;
–          Напрвојпоткорицичасописаписаћеследеће: “All copy right reserved.
The views expressed in articles published in Ljudigovore do not necessarily represent the view of the publisher”;
–          Часописћеотворитирубрику ”Догађаји у СНА” и у њојпратитисвекултурнепрограме и пројектеАкадемије;
–          Одсвакогбројачасописа ”Људиговоре” Академијићеприпастипотребанбројкопијазањенепотребе, алиневишеодједнечетвртинетиража;
–          осталипримерцисвакогбројечасописаделићесебесплатнодонаторимакојипомажуштампањечасописа и активностиКлуба и Академије;
–          свичлановиКлубапостају и члановиакадемије, с тимштоћесењиховедонацијазаштампањечасописаводитиназасебномрачунучасописа ”Људиговоре”;
–          свенаменскедонацијезачасопис ”Људиговоре” књижићесеназасебномрачунучасописа.

Клуб
–          дасечланови и органиКлубаукључе у свепрограмеАкадемије;
–          даКлуб и његовиорганизадржесвасвојадосадашњаорганизационаи делатнаправа;
–          Клуб ”Људиговоре” и његоваУправазадржавајуправоизбора и разрешењачлановаРедакцијеистоименогчасописа.

Редакција
–          Редакцијачасописазадржавасваправауређивачкеполитикечасописа ”Људиговоре”. ТаправаимнесмејуограничаватиниАкадемија,,нињенаУправа, ниКлуб , нињеговауправа. Часописмораостатислободан и независтан, сасвојатриуређивачкакритеријума: естетски, етички и духовнојединствокојезаписује у свакомбројунасвојојпрвојстраници.
У случајудабилокојеправоАкадемије, Клуба или Редакције буде ускраћено, Академија има право да откаже покровитељство Клубу и часопису.На исти начин Клуб  и часопис имају право да самоиницијативно напуст епокровитељство Академије уколико су њихова праваускраћена.

У Торонту, 20.Маја 2013.
ПредседникКлуба ”Људиговоре”:
Главни и одговорниуредникчасописа ”Људи говоре”:
*
СТАТУТ
СРПСКО-КАНАДСКОГ КУЛТУРНОГ КЛУБА „ЉУДИ ГОВОРЕ / PEOPLE SAY“
 
I. ОСНОВНА ПРАВИЛА РАДАКЛУБА

Члан 1.
Овим статутом регулишу се следеће одредбе: о имену Клуба, о  његовом заступању; о циљевима и програмима који се у њему остварују; о остваривању јавног рада Клуба; о чланству и цлановима; правима и обавезама чланова; о Управи и руковођњњу Клубом, о саставу Управе и Скупштине и њиховим овлашћењима, начину одлучивања, условима и начину избора и разрешењу дужности чланова Управе и преседавајућег Скуплштине;о трајању мандата те одговорности чланова; о имовини и располагању с могућом добити, начину стицања имовине; о престанку постојања, те поступка с имовином у случају престанка постојања овог клуба.

Члан 2.
Назив Клуба је: Српско-Канадски културни клуб”Људи говоре”.
Скраћени назив: Клуб.
Адреса Задруге је:
2381 Dundas Street W
Toronto, ON M6P 1X2

Члан 3.
Клуб је регистрован као удружеље грађана приOntario Ministry of Govrnment Services.Клуб је непрофитно правно лице.

Цлан 4.
Клуб има печат.
Печат Клуба је округлог облика, пречника 25 мм (1 инч), с уписаним текстом уз ивицу,  кији гласи: SERBIAN-CANADIAN CULTURAL CLUB –TORONTO. Простор између попуњава латинични лого клуба и часописа. Пецат чува и користи председник задруге и главни уредник цасописа :”Људи говоре / People Say”. Уз њихову дозволу пецат могу користити и други чланови Управе Клуба.

Члан 5.
Клуб заступају чланови Управе.Скупштина може овластити и друге особе да заступају Клуб.

II. ЦИЉЕВИ И ДЕЛАТНОСТИКЛУБА

Члан 6.
Клуб је основан у цуљу неговања и унапређивања језичко-књижевне културе грађана, као и свих других облика уметничког и културног изражавања.Основна нацела делована Клуба јесу: естетско , етичко и духовно јединство .

Члан 7.
Делатности Клуба су:
–         публиковање часописа ”Људи говоре”, на два језика (српски и енлгески) и других листова и књига;
–         презентације свог часописа и других канадских и српских часописа и књига;
–         превођење књижевних текстова српских и канадских књижевника;
–         организовање предавања, трибина, семинара, курсева и симпозијума из свих области уметности и културе за све грађане;
–         организовање смотри младих талената;
–         информисати јавност о својим активностима у календару културних догађаја у Клубу и на сајту часописа;
–         помагати међупровинцијску размену културних програма у Канади, канадско-српску сараењу и интернационалну;
–         формирати колекцију слика и скулптура часописа ”Људи говоре” од радова уметника о којима часопис пише;
–         организовати ликовних изложби у Клубу ”Људи говоре”;
–         организовање концерата класичне и џез музике, као и појање изворних народних песама.

Цлан 8.
Рад Клуба је јаван. Јавност рада Клуба остварује на начине утврђене овим Статутом:
–         све културне догађаје у Клубу оглашавати у канадским медијима и преко интернета;
–         у часопису ”Људи говоре” редовно објављивати календар догађаја у Клубу;
–         на сајту часописа најављивати све догађаје, писати извештаје и коментаре после одржаних свих програма;

III. ЧЛАНСТВО У КЛУБУ

Члан Клуба може постати свако физичко и правнолице.

Члан 10.
Чланом Клуба се постаје уписом у регистар чланова који води секретар Клуба;

Цлан11.
Скупштина задруге одређује годишњи износ чланарине.

Цлан 12.
Права и обавеза чланова Клуба су:
–         да учествује у свим културним програмима и пројектима Клуба, као извођачи или као рецепијенти, у зависности од сопственогт  интересовања и склоности;
–         да дају предлоге за рад пројекате Клуба;
–         да предлажу и бирају чланове управе и буду бирани у Управу;-
–         уцествовање у управљању пословима Клуба;
–         да чувају и подижу угледа Клуба;
–         да плаћају чланарину идонације за штампање часописа и других публикација;

Члан 13.
Чланство у Клубу престаје:
– добровољним иступом
– неплаћањем чланарине
– искљуцењем.
Члан се брисе из Регистра чланова Клуба, без посебне одлуке, уколико до 1 јануара наредне године (када се усваја годишњи план тада) не плати чланарину за предстојећу годину.Ово равило важи за сваку календарску годину.

Одлуку о искључењу члана из Клуба доноси Управа.Искљуцени цлан има право да поднесе жалбу Скупштини Клуба. у року од тридесет дана, рачунајући од дана донете одлуке,
Скупштина је дужна решити жалбу у року од 30 дана рачунајуци од дана доставе жалбе. Одлука Скупстине Клуба о искључењу је коначна.

Члан 14.
Клуб се може уцланити у савез организација у култури или сзаједницу  другихклубова културе у Канади и у свету.
Одлуку о савезу доноси Скупштина.

IV. ОРГАНИ КЛУБА
Члан 15.
Органи Клуба су :
– Скупштина,
– Управа,коју сачињавају:
– председник,
– потпредседник,
– секретар,
– благајник,
– главни и одговорни уредник часописа “Људи говоре”,
– главни уредник и организатор свих јавних скупова Клуба,
– координатор за Канаду,
– координатор за Србију,
– координатор за Европу и остали део света,
– Редакција часописа ”Људи говоре” / ”People Say”.

СКУПШТИНА
Члан16.
Скупштина је највишиорган управљања Клуба.Сачињавају јесви чланови Клуба.

Члан17.
Скупштина може бити редовна , изборна и ванредна. Скупштина редовно заседа минимално једном у току године.Ако Скупштина заседа само једном за ту календарску годину она аутоматски постаје и изборна.
Седницу скупштине сазива председник Управе Клуба.
У одлуци о сазивању Скупштине Управа утврђује дневни ред седнице, као и дан и место одржавања седнице.
Савет је дужан сазвати седницу Скупстине када то затражи најмање 1/3 чланова Клуба.
У свом захтеву за сазивање Скупштине предлагачи су обавезни предложити дневни ред седнице.
Ако Управа не сазове седницу Скупстине у року од 30 дана од дана доставе захтева из става 4. овога члана, сазваће је предлагачи.Одлука Управе или предлагача мора да садржи предлог дневног ред,место и дан одржавања седнице.

Члан 18.
Редовном Скупштином председава председник Управе Клуба. У одсуствости председника, Скупштином може да председва било који чланУправе .У случају одсуства свих члановаУправе Клуба, Скупстина ће, на поцетку седнице, јавним гласањем одредити особу која ће преседавати седницом.
Изборном Скупштином председава члан Скупштине кога она изабере гласањем на почетку седнице.
О раду Скупштине воде се записници, са најважнијим детаљима , који се чува у архиви Клуба.

Члан 19.
Скупштина одлучује законски ако је минимално половина + 1 цлан присутно од свих чланова Скупштине, а одлуке се доноси ако за њу гласа више од половине присутних чланова,

Члан 20.
Скупштина Клуба:
–           утврђује  стратегију развитка Клуба,
–           доноси и мења Статут Клуба,
–           доноси финансијски план и завршни рачун,
–           доноси друге акте и одлуке везане за рад Клуба,
–           бира и разрешава дужности све чланове Управе Клуба,
–           разматра и усваја известај о раду Клуба,
–           даје и усваја предлоге за рад Клуба,
–           одлучује о жалбама чланова на одлуке о искљуцењу из Клуба;
–           одлучује о престанку рада Клуба,
–           обавља и друге послове, одређене законом или Статутом.

УПРАВА КЛУБА

Члан 21.
Извршне функције и друге послове одређене овим Статутом обавља Управа Клуба.
Управу Клуба бира Скупштина на мандат од једне године.

Цлан22.
Управа Клуба  одкучује о следећем:
–           урврђује годишњи предлог Програма рада и Статута који се подноси Скупштини на разматрање и прихватање,
–           утврђује предлоге програма делатности и планове рада,
–           брине о спровођењу усвојеног програма рада и извршења одлука Скупштине Клуба,
–           управља имовином Клуба,
–           подноси известај о раду Клуба Скупштини Клуба,
–           именује посебне комисије и слицна тела према потреби, и одређује им задатке,
–           брине се о упознавању јавности с радом Скупштине Клуба,
–           надзире материјално и финансиско пословање Клуба,
–           доноси одлуке о искљуцењу чланова из Клуба,
–           обавља и друге послове предвиђене Статутом и другим општим актима Клуба.
–           бира и разрешава чланове Редакције часописа ”Људи говоре”.

Цлан 23.
Дужности председника Клуба:
–         да заступа  Клуб у свему,
–         да сазива Скупштину Клуба,
–         да руководи радом Скупштине Задруге.
За свој рад Председник је одговоран Скупштини.
Председник подноси Скупштини Клуба годисњи известај о раду Управе Клуба.
У случају одсутности или спречености, председника у свим пословима замењује потпредседник.

Члан 24.
Секретар и благајник.
Секретар:
–           секретар обавља струцно–административне послове у Клубу, –         брине и води регистар о свим члановима Клуба,
–           води сву службену коресподенцију Клуба.
Благајник:
–           Благајник брине о свим финансијским потребама Клуба.
–           Одговоран је за целокупно финансијско пословање Клуба.

Члан 25.
За рад у појединим подручјима деловања Клуба Скупстина или Управа Клуба  могу основати сталне и повремене комисије, секције или друга радна тела.
Одлуком о оснивању комисија , секција или радних тела утврђује се њихов састав, задатак, време за које се оснивају и одговорност за обављање послова.

Члан26.
Управа Клуба одлуцује законски ако је минимално 6 присутних чланова. Управа одлуке доноси већине од присутних чланова,

Члан 27.

Редакција часописа ”Људи говоре” / “People Say” самостално води уређивачку политику часописа и других издаља Клуба.Управа Клуба не меша се у уређивачке послове Редакције.

V. ИМОВИНА И НАЧИН СТИЦАЊА ИМОВИНЕ

Цлан 28.
Имовину Клуба чине:
–           новчана средства,
–           покретне ствари,
–           некретнине,
–           ауторска и друга имовинска права.

Члан 29.
Задруга стиче имовину:
–           од донација за часописа: “Људи говоре” и друге програме Клуба,
–           од чланарине,
–           од добровољних прилога и дарова,
–           из других извора у складу са законом.

Члан 30.
Известај о материјално-финансијском пословању подносе Скупстини на разматрање и прихватање.
председник и благајник Клуба.

VI. ПРЕСТАНАК ПОСТОЈАЊА КЛУБА

Цлан 31.
Клуб престаје постојати у случајевима предвиђеним законом.
У случају престанка постојања Клуба преостала имовина ће припасти пропорционално и размерно према оснивачком учесћу чланова Клуба, или ће се поклонити некој другој српској хуманитарној организацији, одлуком оснивача.
У случају престанка постојања Клуба темељном одлуке Скупштине, она мора бити донета двотрећинском већином гласова присутних на седници, с тим да се седница Скупштине може одржати ако је писутно више од половине од свих чланова Клуба.

Члан 32.
Статут Клуба доноси Скупштина, после проведене расправе, двотрећинском већином гласова од укупног броја присутних чланова, а тај број мора бити већи од половине чланова Клуба.

Цлан 33.
Тумачење одредаба овог Статута даје Скупштина Клуба.
Тумачење других аката Клуб даје Управи Клуба.

У Мисисаги, провинција Онтарио, 19.Маја 2013. године
Председник Клуба