Сви чланци од Белатукадруз

Управник.

Александар Костадиновић О НЕПОНОВЉИВОМ ДЕЛУ, ИСТИМ НАЧИНОМ

Јован Пејчић, Истина и облик живе речи. Књижевни разговори

Бранимира Ћосића. – Admiral Books, Београд 2010.

„Јер то­га има код нас – да са смр­ћу пи­сца иш­че­зне и ње­го­ва успо­ме­на“ – бит­но је за­па­жа­ње Бра­ни­ми­ра Ћо­си­ћа, са­свим тач­но у од­ре­ђе­њу на­ших књи­жев­них и кул­тур­них при­ли­ка, ко­јим, из­ме­ђу оста­лог, об­ја­шња­ва „за­што је по­шао књи­жев­ни­ци­ма тра­же­ћи од њих да [му] при­ча­ју о се­би и сво­ме де­лу“. Увод­на бе­ле­шка ко­јом се отва­ра се­ри­ја Ћо­си­ће­вих ин­тер­вјуа у ма­га­зи­ну Реч и сли­ка Ми­ла­на Зр­ни­ћа, у окви­ру аутор­ске ру­бри­ке „У раз­го­во­ру са…“, прем­да има на­гла­шен про­грам­ски (на­чел­ни) ка­рак­тер, сто­ји у нај­те­шњој ве­зи, ма­кар на­ве­де­ном опа­ском о кул­тур­ном (са­мо)за­бо­ра­ву, са ин­тер­вју­ом ко­ји за њом сле­ди, са Ћо­си­ће­вом пр­вом „књи­жев­ном ре­пор­та­жом“. Овај раз­го­вор, во­ђен с Бо­ри­са­вом Стан­ко­ви­ћем 13. ав­гу­ста 1926. го­ди­не у „чар­да­кли­ји“ зна­ме­ни­тог пи­сца на Дор­ћо­лу, пред­ста­вља Ћо­си­ћев не­дво­сми­слен по­ку­шај ре­а­фир­ма­ци­је Стан­ко­ви­ће­ве лич­но­сти и ства­ра­ла­штва, јер аутор Ко­шта­не и Не­чи­сте кр­ви тих го­ди­на „бе­ше не­ми­ло­сти­во по­ти­снут у стра­ну“, су­о­чен са „зло­на­мер­ним ћу­та­њем и за­бо­ра­вом но­вих ге­не­ра­ци­ја“. У Стан­ко­ви­ће­вом „из­гнан­с­тву“, ме­ђу­тим, на де­лу ни­је би­ла са­мо по­е­тич­ка ис­кљу­чи­вост мла­ђег на­ра­шта­ја, ка­ко је то код Ћо­си­ћа пред­ста­вље­но, ко­ли­ко је оно би­ло узро­ко­ва­но оп­ту­жба­ма за „из­дај­ство на­ро­да“, из­ре­че­них због Стан­ко­ви­ће­ве са­рад­ње у оку­па­ци­о­ном ли­сту Бе­о­град­ске но­ви­не то­ком Пр­вог свет­ског ра­та. На де­лу је би­ла, да­кле, по­ли­ти­ка.

Ни­су јед­ном код нас из раз­ло­га исте вр­сте „по­ти­сну­ти у стра­ну“ пи­сац или де­ло: услед до­след­не и уоби­ча­је­не пре­ра­спо­де­ле мо­ћи и ути­ца­ја из­ме­ђу кул­ту­ре и по­ли­ти­ке, слич­ну суд­би­ну има­ће и Ћо­си­ће­во де­ло Де­сет пи­са­ца – де­сет раз­го­во­ра, књи­га ко­ја је тре­ба­ло да оку­пи све до­вр­ше­не ин­тер­вјуе овог ауто­ра, ка­ко оне из 1926 (раз­го­во­ри с Б. Стан­ко­ви­ћем, Вељ­ком Пе­тро­ви­ћем, Си­бе­том Ми­ли­чи­ћем и Ду­ша­ном С. Ни­ко­ла­је­ви­ћем) и 1927. го­ди­не (с Ми­ло­шем Цр­њан­ским, Бо­жи­да­ром Ко­ва­че­ви­ћем, Гри­го­ри­јем Бо­жо­ви­ћем и Гу­ста­вом Кр­кле­цом), све штам­па­не у Зр­ни­ће­вом ме­сеч­ни­ку; та­ко и два об­ја­вље­на 1929. у Ле­то­пи­су Ма­ти­це срп­ске и Књи­жев­ном по­ле­ту (са­го­вор­ни­ци: Ми­лан Ра­кић и Ста­ни­слав Ви­на­вер). Од­мах по свом об­ја­вљи­ва­њу, 1931. го­ди­не у Књи­жар­ни­ци Ге­це Ко­на, Ћо­си­ће­ва књи­га би­ла је при­хва­ће­на с не­по­де­ље­ним одо­бра­ва­њем књи­жев­не и кул­тур­не јав­но­сти, али са­мо пар де­це­ни­ја ка­сни­је, на­кон Дру­гог свет­ског ра­та, „плашт за­бо­ра­ва“, скро­јен у он­да­шњим иде­о­ло­шким ра­ди­о­ни­ца­ма, пре­кри­ће и Ћо­си­ће­во де­ло, пр­вен­стве­но због тро­ји­це не­по­доб­них, ин­тер­вју­и­са­них и у књи­гу увр­ште­них пи­са­ца: Гр. Бо­жо­ви­ћа, М. Цр­њан­ског и Д. С. Ни­ко­ла­је­ви­ћа.

О за­бо­ра­ву, у на­ве­де­ном раз­го­во­ру, Ћо­сић ће за­пи­са­ти и сле­де­ћу, исти­ни­ту прем­да па­ра­док­сал­ну тврд­њу: „…де­ли­ма пра­ве вред­но­сти ни­је по­треб­но ту­тор­ство њи­хо­вих ства­ра­ла­ца; та­ква де­ла не мо­же ни­шта и ни­ко да по­ти­сне у за­бо­рав; она са­ма узи­ма­ју ме­ста, ко­ја им, у књи­жев­ној хи­је­рар­хи­ји, при­па­да­ју“. Исти­ни­ту, јер де­ло „пра­ве вред­но­сти“ упра­во узи­ма „ту­тор­ство“ над ауто­ром, те оне­мо­гу­ћа­ва трај­но из­гнан­ство из кул­тур­ног пам­ће­ња. Па­ра­док­сал­ну, јер де­ло „пра­ве вред­но­сти“ вре­ди са­мо за оне ко­ји вред­но­сти по­зна­ју. Не по­твр­ђу­је ли то, нај­зад, Ћо­си­ћев ин­тер­вју, као чин оно­га ко­ји по­зна­је вред­но­сти?

Пу­на за­слу­га, пак, за ско­ра­шњу ре­ак­ту­а­ли­за­ци­ју књи­ге Де­сет пи­са­ца – де­сет раз­го­во­ра, за­пра­во за из­ме­шта­ње ње­но са спи­ска при­нуд­но за­бо­ра­вље­них књи­га, при­па­да књи­жев­ном исто­ри­ча­ру, кри­ти­ча­ру и есе­ји­сти Јо­ва­ну Пеј­чи­ћу. Пр­ви и од­лу­чу­ју­ћи ко­рак у том прав­цу, ма­да не и нај­зна­чај­ни, на­чи­њен је 2002. го­ди­не ка­да је Пеј­чић при­ре­дио пр­во пот­пу­но из­да­ње ове књи­ге: на­и­ме, оно из­да­ње из 1931. обе­ле­же­но је чуд­ном не­пра­вил­но­шћу – иако је на­слов на­го­ве­шта­вао дру­га­чи­је и ви­ше, чи­та­лац је та­мо „мо­гао да на­ђе тек де­вет раз­го­во­ра са де­вет пи­са­ца“, услед че­га је у кул­тур­ној јав­но­сти ви­ше пу­та би­ло по­ста­вља­но пи­та­ње „ко је де­се­ти пи­сац?“. Од­го­вор је по­ну­дио аутор ко­ји не­до­ста­је, Бо­жи­дар Ко­ва­че­вић, на­пи­сом об­ја­вље­ним 1987. у Ве­сни­ку Срп­ске пра­во­слав­не цр­кве, али је за нај­ши­ру пу­бли­ку, с об­зи­ром на сла­бу чи­та­ност цр­кве­не пе­ри­о­ди­ке, пи­та­ње ски­ну­то с днев­ног ре­да тек из­да­њем у ре­дак­ци­ји Јо­ва­на Пеј­чи­ћа. Ово из­да­ње би­ло је про­пра­ће­но и кри­тич­ким, био-би­бли­о­граф­ском и дру­гим до­да­ци­ма, као и оп­се­жним по­го­во­ром при­ре­ђи­ва­ча под на­сло­вом „Ауто­пор­тре­ти во­ђе­ни ру­ком Бра­ни­ми­ра Ћо­си­ћа“. Да­ља за­о­ку­пље­ност Јо­ва­на Пеј­чи­ћа Ћо­си­ће­вом ин­тер­вју­ер­ском де­лат­но­шћу ре­зул­то­ва­ла је још јед­ним, још пот­пу­ни­јим из­да­њем књи­ге (2010), у ко­је су укљу­че­ни и не­до­вр­ше­ни раз­го­во­ри с Ми­ли­цом Јан­ко­вић и Лу­јом Вој­но­ви­ћем, од чи­јег је ко­нач­ног уоб­ли­че­ња и штам­па­ња Бра­ни­мир Ћо­сић био од­у­стао.

Нај­зад, на­ста­ла на осно­ва­ма по­го­во­ра „Ауто­пор­тре­ти во­ђе­ни ру­ком Бра­ни­ми­ра Ћо­си­ћа“, по­ја­ви­ла се и мо­но­граф­ска сту­ди­ја Јо­ва­на Пеј­чи­ћа Исти­на и об­лик жи­ве ре­чи, у ко­јој се пред­ме­ту про­у­ча­ва­ња при­сту­па на це­ло­вит и ком­плек­сан на­чин, јер је аутор мо­но­гра­фи­је усред­сре­ђен на чи­тав низ раз­ли­чи­тих, а ме­ђу­соб­но срод­них про­бле­ма, као што су: ге­не­за и исто­ри­ја де­ло­ва­ња књи­ге, ње­не оп­шта (ге­но­ло­шка) и по­себ­на (аутор­ска) обе­леж­ја, нај­зад, ње­на књи­жев­на вред­ност и кул­тур­но­и­сто­риј­ски зна­чај.

Чи­ни се да је по­след­њи од по­бро­ја­них мо­ме­на­та у ве­ли­кој ме­ри усло­вио и „ком­плек­сан [и­стра­жи­вач­ки] при­ступ“ ко­ји, пре­ма јед­ној ме­то­до­ло­шкој на­по­ме­ни ауто­ра, ин­те­гри­ше на­че­ла раз­ли­чи­тих ди­сци­пли­на на­у­ке о књи­жев­но­сти: „на­че­ло ак­ту­а­ли­за­ци­је“ (исто­ри­ја књи­жев­но­сти), „на­че­ло про­бле­ма­ти­за­ци­је“ (те­о­ри­ја књи­жев­но­сти) и „на­че­ло афир­ма­ци­је“ (књи­жев­на кри­ти­ка): Де­сет пи­са­ца – де­сет раз­го­во­ра има­ју ста­тус „пре­крет­нич­ког де­ла у сво­јој вр­сти“ код нас (Ми­лан Влај­чић), што, у ства­ри, зна­чи – са­да су то ре­чи Ј. Пеј­чи­ћа – да се ово де­ло на­до­ве­зу­је на већ по­сто­је­ћу тра­ди­ци­ју књи­жев­ног ин­тер­вју­и­са­ња, да са њим ли­те­рар­ни ин­тер­вју „про­на­ла­зи свој ка­нон­ски лик“ у срп­ској књи­жев­но­сти и, на­по­кон, да је реч о де­лу ко­је је „ме­ри­ло сми­сла, ле­по­те и успе­шно­сти“. Сва­ко од ова три ком­плен­тар­на зна­че­ња, про­ис­те­кла из ква­ли­фи­ка­ти­ва „пре­крет­нич­ки“, отва­ра­ло је по­себ­ну пер­спек­ти­ву про­у­ча­ва­ња.

Ова­кво од­ре­ђе­ње и ди­фе­рен­ци­ра­ње основ­них прин­ци­па на­у­ке о књи­жев­но­сти, тј. ње­них по­себ­них ди­сци­пли­на, по­ну­дио је Јо­ван Пеј­чић још у свом те­о­риј­ском огле­ду „На­че­ла књи­жев­ног знал­ства“ из 1994. го­ди­не, члан­ку ко­ји ће сво­је ко­нач­но уоб­ли­че­ње до­би­ти 2000. у књи­зи Зна­ме­ња и зна­ци. Ме­ђу­тим, тре­ба на­гла­си­ти Пеј­чи­ћев став да из­два­ја­њу „основ­них на­че­ла књи­жев­ног знал­ства“ ни­је циљ ди­сци­пли­нар­но рас­пар­ча­ва­ње про­у­ча­ва­ног пред­ме­та, већ „кон­цен­три­са­но и уза­стоп­но осве­тља­ва­ње по­је­ди­нач­них ре­ги­о­на“, ко­је омо­гу­ћа­ва от­кри­ћа и „до­во­ди до са­зна­ња ко­ја он­да, у на­кнад­ном за­хва­ту, […] уна­пре­ђу­ју област у це­ли­ни […] и да­ју смер­ни­це за бу­ду­ћа ис­тра­жи­ва­ња“.

Од­нос о ко­јем је реч у ве­ли­кој ме­ри раз­ја­шња­ва не са­мо ком­плек­сан при­ступ про­бле­му у Исти­ни и об­ли­ку жи­ве ре­чи, већ и ге­не­зу ве­ћи­не Пеј­чи­ће­вих ра­до­ва, па и ње­го­ве но­ве мо­но­гра­фи­је. Пр­во, Пеј­чи­ће­ви тек­сто­ви ме­ња­ју се и раз­ви­ја­ју у вре­ме­ну: не ра­ди се ту са­мо о не­знат­ним је­зич­ко-стил­ским и ком­по­зи­ци­о­ним про­ме­на­ма, јер аутор ра­до­ве не­пре­кид­но и бит­но до­пи­су­је – је­зич­ким пре­ци­зи­ра­њем, те ми­са­о­ним по­бољ­ша­њем њи­хо­вим, до­да­ва­њем но­вих фраг­ме­на­та, бри­са­њем су­ви­шног… По­том, ова­ква ме­ста, где се у књи­жев­но­и­сто­риј­ским ра­до­ви­ма пре­по­зна­ју те­о­риј­ски по­гле­ди истог ауто­ра и обр­ну­то, број­на су и при­мет­на у Пеј­чи­ће­вом опу­су, што све­до­чи не са­мо о „ви­ше­де­це­ниј­ском про­ми­шља­њу од­ре­ђе­них пи­та­ња“ (Сне­жа­на Бо­жић), већ и о по­ме­ну­том „кон­цен­три­са­ном и уза­стоп­ном осве­тља­ва­њу по­је­ди­нач­них ре­ги­о­на“, што је, пак, у ду­бо­кој са­гла­сно­сти с јед­ним Пеј­чи­ће­вим ак­си­о­ло­шким твр­ђе­њем да се „Зна­ње […] увек од­но­си на Це­ли­ну“ („Ми­сли­лац и вре­ме“). На тој про­же­то­сти и ме­ђу­соб­ној ускла­ђе­но­сти три­ју на­че­ла из­ра­ста чи­тав опус овог ауто­ра: та­ко, ван­ред­но по­зна­ва­ње књи­жев­не про­шло­сти и аде­кват­на те­о­риј­ска из­гра­ђе­ност је­су за­лог убе­дљи­во­сти ње­го­вих кри­тич­ких су­до­ва, а „по­зна­ва­ње вред­но­сти“ и „осе­ћа­ње естет­ске еви­дент­но­сти“ чест су кри­те­ри­јум из­бо­ра књи­жев­но­и­сто­риј­ских и те­о­риј­скок­њи­жев­них по­сло­ва.

Већ је при­ме­ће­но у ве­зи са при­ре­ђи­вач­ком и књи­жев­но­и­сто­риј­ском прак­сом Јо­ва­на Пеј­чи­ћа, а по­во­дом ње­го­ве мо­но­гра­фи­је о Ми­ла­ну Ра­ки­ћу (Ми­лан Ра­кић на Ко­со­ву: за­вет – пе­сма – чин, 2006), да он „са­свим из­ве­сно и про­грам­ски, пред­ста­в­ља и пи­ше са­мо о нај­бо­љи­ма“ (Ду­шан Стој­ко­вић), а тра­го­ви ви­ше­стру­ког огле­да­ња књи­жев­но­и­сто­риј­ских на­ла­за и те­о­риј­ских уви­да мо­гу се пре­по­зна­ти и у не­ко­ли­ци­ни ра­до­ва из књи­ге Про­фил и длан (2003), од ко­јих ће не­ки би­ти угра­ђе­ни као (не­на­сло­вље­на) по­гла­вља у Исти­ну и об­лик жи­ве ре­чи („Ан­тич­ки ди­ја­лог : књи­жев­ни раз­го­вор“, „Пи­та­ње : од­го­вор“, „Бра­ни­мир Ћо­сић у раз­го­во­ру са…“).

Ка­ко Бра­ни­мир Ћо­сић у свом до­бу ни­је био је­ди­ни пи­сац по­све­ћен књи­жев­ним ин­тер­вју­и­ма (на истом кул­тур­ном за­дат­ку на­шли су се и Ви­на­вер, Де­си­мир Бла­го­је­вић, Ра­де Дра­и­нац, Цр­њан­ски), као је­дан од пр­вих про­бле­ма ко­је је тре­ба­ло узе­ти у об­зир, на­мет­нуо се „исто­ри­јат срп­ског књи­жев­ног ин­тер­вју­и­са­ња“. По­шав­ши од оце­не Па­вла По­по­ви­ћа да је Љу­бо­мир Не­на­до­вић Ње­го­шу био што и Екер­ман Ге­теу, а ува­жа­ва­ју­ћи чи­ње­ни­цу жан­ров­ске по­ли­ва­лен­ци­је тек­ста, Пеј­чић сма­тра да глав­но Не­на­до­ви­ће­во де­ло, пу­то­пис Пи­сма из Ита­ли­је (1907; ча­со­пи­сна ва­ри­јан­та Вла­ди­ка цр­но­гор­ски у Ита­ли­ји, 1868/69) је­сте „про­то­тип књи­жев­ног раз­го­во­ра“ код Ср­ба, то јест „текст ко­ји у пра­вом сми­слу озна­ча­ва ра­ђа­ње овог но­вин­ско-књи­жев­но­га жан­ра у нас“. Не­на­до­ви­ће­ви прет­ход­ни­ци на том по­љу, Исма­ил Ива­но­вич Сре­зњев­ски и Јо­а­ким Ву­јић, да­ли су раз­го­во­ре ко­ји по свом чи­сто „књи­жев­ном“, од­но­сно „но­ви­нар­ском“ ка­рак­те­ру ни­су од­го­ва­ра­ли гра­нич­ној ли­те­рар­но-пу­бли­ци­стич­кој при­ро­ди књи­жев­ног раз­го­во­ра, а ка­ко ову дво­ји­цу Пеј­чић не ви­ди као мо­гу­ће Ћо­си­ће­ве уз­о­ре, на тех­ни­ку и по­е­ти­ку ин­тер­вјуа Ву­ји­ћа и Сре­зњев­ског ни­је се де­таљ­ни­је освр­тао. Ка­да је, пак, у пи­та­њу Не­на­до­вић, и не са­мо он (Фре­де­рик Ле­фе­вр, Си­ни­ша Па­у­но­вић, Цр­њан­ски) по­ред­бе­но по­сма­тра­ње раз­от­кри­ће сву осо­бе­ност Ћо­си­ће­вог ин­тер­вју­и­са­ња у од­но­су на ње­го­ве прет­ход­ни­ке и са­вре­ме­ни­и­ке.

Ди­ја­хро­ниј­ско про­у­ча­ва­ње књи­жев­ног ин­тер­вјуа у овој сту­ди­ји кре­ће се и оним гра­нич­ним под­руч­јем књи­жев­не исто­ри­о­гра­фи­је и те­о­ри­је ко­је при­па­да исто­риј­ској по­е­ти­ци: за „жан­ров­ски ар­хе­тип“ књи­жев­ног ин­тер­вјуа Јо­ван Пеј­чић узи­ма ан­тич­ки (со­кра­тов­ски) ди­ја­лог, ука­зу­ју­ћи да по­то­њи ге­но­ло­шки пре­о­бра­жа­ји иду у прав­цу екс­пан­зи­је чи­сто књи­жев­них и прак­тич­но-екс­клу­зив­них чи­ни­ла­ца раз­го­во­ра, те да ре­зул­ту­ју по­ти­ски­ва­њем ње­го­вог „из­вор­но фи­ло­зоф­ског ка­рак­те­ра“. Упра­во из тих раз­ло­га по­ја­ва штам­пе и но­вин­ског ин­тер­вјуа (We­ekly tri­bu­ne, 1859) оце­ње­ни су као „сни­же­на пре­ра­да“ и „оси­ро­ма­ше­на ко­пи­ја“ у од­но­су на жан­ров­ски про­то­о­блик. Овај са­же­ти исто­риј­ско­по­е­тич­ки пре­глед Пеј­чић за­кљу­чу­је 80-им го­ди­на­ма XIX ве­ка, ка­да се књи­жев­ни раз­го­вор као ли­те­рар­но-пу­бли­ци­стич­ка вр­ста уста­љу­је, да­ју­ћи при­том на­зна­ке по­то­њих пре­о­бра­жа­ја ко­је до­но­се са­вре­ме­но до­ба и тех­нич­ка ци­ви­ли­за­ци­ја (ра­дио-ин­тер­вју, те­ле­ви­зиј­ски раз­го­вор с пи­сци­ма).

Утвр­ђи­ва­њем жан­ров­ског про­то­о­бли­ка име­но­ван је ко­рен и од­ре­ђен оквир те­о­риј­ском ис­тра­жи­ва­њу ли­те­рар­ног ин­тер­вјуа, а основ­ни за­да­так „по­е­ти­ке, но­е­ти­ке, он­то­ло­ги­је и […] ан­тро­по­ло­ги­је књи­жев­ног раз­го­во­ра и ње­го­ве жан­ров­ске са­мо­би­ти“ Пеј­чић ви­ди у от­кри­ва­њу су­шти­не „књи­жев­ног раз­го­во­ра у ње­го­вом по­сто­ја­њу-по-се­би“. У овој сту­ди­ји опре­де­лио се аутор за фи­ло­зоф­ско-те­о­риј­ску про­бле­ма­ти­за­ци­ју два аспек­та: нај­пре, он се за­др­жа­ва на „ди­ја­лек­ти­ци пи­та­ња и од­го­во­ра“, а по­том и на „ду­хов­ном иден­ти­те­ту уче­сни­ка у раз­го­во­ру“. И је­дан и дру­ги аспект раз­го­вор кон­цеп­ту­ал­но кон­сти­ту­и­шу као „ме­сто раз­ме­не ра­ни­је сте­че­них зна­ња“, те као „во­љу за сти­ца­њем но­вих ис­ку­ста­ва“. Обра­зла­жу­ћи „ес­ха­то­ло­шку“ при­ро­ду и не­до­вр­ши­вост ди­ја­лек­ти­ке пи­та­ња и од­го­во­ра, а по­том и спе­ци­фич­ност вер­бал­них, али и не­вер­бал­них сред­ста­ва са­оп­шта­ва­ња у ди­ја­ло­шкој ко­му­ни­ка­ци­ји (ми­мич­ко-ге­сти­ку­ла­ци­о­ни, зву­ков­но-ин­то­на­ци­о­ни и енер­гет­ски мо­мен­ти); сво­де­ћи, на­по­кон, нај­зна­чај­ни­је ре­зул­та­те фи­ло­зоф­ских и лин­гви­стич­ких про­ми­шља­ња раз­го­во­ра као та­квог (Френ­сис Бе­кон, Лав Ше­стов, Мо­рис Мер­ло-Пон­ти, Ханс Ге­орг Га­да­мер, Фер­ди­нанд де Со­сир, Лав Ја­ку­бин­ски), Пеј­чић ну­ди те­о­риј­ску про­ле­го­ме­ну за бу­ду­ћа про­у­ча­ва­ња књи­жев­ног ин­тер­вјуа, што је, као пр­ви по­ду­хват те вр­сте у нас, је­дан од нај­вред­ни­јих ре­зул­та­та мо­но­гра­фи­је Исти­на и об­лик жи­ве ре­чи.

Осим то­га, као исто­ри­о­граф Пеј­чић се не за­др­жа­ва са­мо на про­це­си­ма „ду­го­га тра­ја­ња“, те на да­ту­ми­ма и лич­но­сти­ма зна­чај­но уда­ље­ним у про­сто­ру и вре­ме­ну, на тач­ка­ма где се кри­ста­ли­шу и у очи­глед­ност до­во­де ви­ше­ве­ков­ни про­це­си и без­лич­не (ано­ним­не) тен­ден­ци­је. На­про­тив, по­себ­ну па­жњу по­све­ћу­је упра­во ге­не­зи књи­ге Де­сет пи­са­ца – де­сет раз­го­во­ра: де­ло се по­сма­тра у не­рас­кид­ној ве­зи са ауто­ром, те ње­го­вим це­ло­куп­ним опу­сом. Та­ко, код Ћо­си­ћа Пеј­чић уоча­ва јед­ну са­свим осо­бе­ну „на­дах­ну­тост за рад и ства­ра­ње“ ко­ја је, нај­ве­ро­ват­ни­је, под­стак­ну­та и оја­ча­на ду­го­ди­шњом бо­ле­шћу и не­по­сред­ном бли­зи­ном смр­ти: на при­мер, Ћо­сић од­мах по по­врат­ку са ви­ше­го­ди­шњег ле­че­ња у швај­цар­ском са­на­то­ри­ју­му, по­чет­ком ав­гу­ста 1926, од­ла­зи Ми­ла­ну Зр­ни­ћу с пред­ло­гом за по­кре­та­ње аутор­ске ру­бри­ке „У раз­го­во­ру са…“ и от­по­чи­ње рад на се­ри­ји сво­јих књи­жев­них раз­го­во­ра. На сли­чан на­чин, узро­ци­ма срод­не при­ро­де и по­ре­кла об­ја­шње­на је и чи­ње­ни­ца што раз­го­во­ра из Ћо­си­ће­вог пе­ра ни­је би­ло ви­ше. Ова­ква, би­о­граф­ска, у са­вре­ме­ним на­уч­ним кру­го­ви­ма бес­по­треб­но де­за­ву­и­са­на ин­те­ре­со­ва­ња, Пеј­чић ис­по­ља­ва због то­га што „исто­ри­јат жан­ра […] под­ра­зу­ме­ва ге­не­зу де­ла ко­је ре­пре­зен­ту­је тај жа­нр“. Али, ни­је са­мо то у пи­та­њу. Де­лат­но је ов­де уве­ре­ње Јо­ва­на Пеј­чи­ћа, те­о­риј­ски ар­ти­ку­ли­са­но у ра­ни­јем огле­ду „Ис­пи­ти­ва­ти, зна­чи – вред­но­ва­ти“, да се „ду­хов­не вред­но­сти об­и­сти­њу­ју […] ис­кљу­чи­во као јед­ни­на“, од­но­сно да при­ро­да (об­лик/зна­че­ње/вред­ност) ма ко­јег тек­ста ни­је бит­но од­ре­ђе­на жан­ров­ском при­пад­но­шћу или функ­ци­о­нал­ним усме­ре­њем ње­го­вим, ко­ли­ко чи­ње­ни­цом „ко […] пи­ше, ка­ко то чи­ни и шта у свој текст уно­си“.

То нај­пот­пу­ни­је до­ла­зи до из­ра­жа­ја у оним по­гла­вљи­ма сту­ди­је ко­ја се ба­ве тех­ни­ком и по­е­ти­ком, вр­ло спе­ци­фич­ном, Ћо­си­ће­вих књи­жев­них раз­го­во­ра. Број­ни су и ра­зно­вр­сни мо­мен­ти на ко­ји­ма се Пеј­чић ов­де за­др­жа­ва: на тех­ни­ци „бе­лих пи­та­ња“ ко­ја кул­ми­ни­ра у Ћо­си­ће­вом ин­те­вјуу с Ви­на­ве­ром, на ауто­ро­вој про­кла­мо­ва­ној „не­у­трал­но­сти“ ко­ју не тре­ба по­и­сто­ве­ти­ти са од­су­ством вред­но­сних ме­ри­ла, јер Ћо­си­ће­ви , „кри­тич­ки ста­во­ви […] узи­ма­ју мно­га ’ли­ца‘, по­зајм­љу­ју ма­ске, […] ис­по­ља­ва­ју се у не­пред­ви­дљи­вим мо­ду­си­ма“, итд. Упу­ћу­је Пеј­чић и на јед­ну из­ра­зи­то но­ви­нар­ску од­ли­ку Ћо­си­ће­вих књи­жев­них ре­пор­та­жа – ак­ту­ал­ност, ис­по­ље­ну у ода­би­ру са­го­вор­ни­ка, јер аутор По­ко­ше­ног по­ља, као ин­тер­вју­ер, очи­глед­но те­жи пр­вен­стве­но по­кри­ва­њу „жа­ри­шта књи­жев­ног жи­во­та“.

На кон­цу, ну­жно је освр­ну­ти се и на је­зич­ко-стил­ске и ком­по­зи­ци­о­не од­ли­ке мо­но­гра­фи­је Исти­на и об­лик жи­ве ре­чи: ви­ше пу­та је ис­так­ну­то у ве­зи са на­чи­ном пи­са­ња Јо­ва­на Пеј­чи­ћа (Ду­шан Стој­ко­вић, Сне­жа­на Бо­жић) ка­ко он иде у ред та­квих пред­став­ни­ка књи­жев­ног знал­ства за ко­је је кри­ти­ка, у нај­ши­рем зна­че­њу овог пој­ма, и са­ма књи­жев­ност, то јест је­зич­ка умет­ност. Ово, нај­зад, од­го­ва­ра и Пеј­чи­ће­вим те­о­риј­ско-ак­си­о­ло­шком ди­фе­рен­ци­ра­њу „мно­го­пи­сач­ког над­ни­ча­ра за­лу­та­лог у књи­жев­ност“, с јед­не стра­не, и „кри­ти­ча­ра с уро­ђе­ним па не­го­ва­ним осе­ћа­јем за вред­ност и ле­по­ту пи­са­ња, за ду­бо­ку и бо­га­ту ми­сао“, с дру­ге. Слич­но раз­ли­ко­ва­ње спро­во­ди Пеј­чић и ка­да је Бра­ни­мир Ћо­сић у пи­та­њу: по­ре­де­ћи ин­тер­вју­ер­ску прак­су Ми­ло­ша Цр­њан­ског и Си­ни­ше Па­у­но­ви­ћа с оном из Де­сет пи­са­ца – де­сет раз­го­во­ра, аутор сту­ди­је кон­ста­ту­је да се у ин­тер­вју­и­ма Бра­ни­ми­ра Ћо­си­ћа пре­по­зна­ју „ин­ди­ви­ду­ал­но-умет­нич­ке осо­бе­но­сти“ и „не­по­но­вљи­ве цр­те“ ко­је се од­у­пи­ру „си­ли уста­ље­них но­ви­нар­ских оби­ча­ја и нор­ми“. Све ово до­дат­но осна­жу­је па­ра­ле­лу учи­ње­ну с по­чет­ка овог при­ка­за: Бра­ни­мир Ћо­сић је у Јо­ва­ну Пеј­чи­ћу до­био се­би при­ме­ре­ног ту­ма­ча.

Ти­ме је, ме­ђу­тим, обра­зло­жен са­мо је­дан ак­це­нат из на­сло­ва Пеј­чи­ће­ве сту­ди­је – „об­лик“: иако је до­ста про­сто­ра по­све­ће­но упра­во ин­ди­ви­ду­ал­но-умет­нич­ким ква­ли­те­ти­ма Ћо­си­ће­вих раз­го­во­ра, Пеј­чић ипак сма­тра да је Ћо­си­ћу, као ак­си­о­ло­гу и мо­ра­ли­сти, „тач­ност из­го­во­ре­не ре­чи“ – исти­на – увек би­ла на пр­вом ме­сту, због че­га ће и Хам­ва­шо­во од­ре­ђе­ње ин­тер­вјуа као „умет­нич­ког жан­ра у фор­ми исти­не“ узе­ти као са­свим од­го­ва­ра­ју­ће Ћо­си­ће­вој ин­тер­вју­ер­с­кој де­лат­но­сти.

До­дао бих, и Пеј­чи­ће­вом спи­са­тељ­ском ра­ду. На­и­ме, прет­ход­на књи­жев­но­и­сто­риј­ска мо­но­гра­фи­ја овог пи­сца (Ми­лан Ра­кић на Ко­со­ву) отва­ра се сле­де­ћим про­грам­ским ис­ка­зом: Чи­ње­нич­на пот­пу­ност и уну­тра­шња ве­ро­до­стој­ност на­пи­са­ног пред­ста­вља­ју све­ти­њу и за­кон за сва­ко­га ком је да­то да, ми­мо по­сто­је­ћег, сам не­што ство­ри. Ти­ме су име­но­ва­на два ру­ко­во­де­ћа на­че­ла Јо­ва­на Пеј­чи­ћа – исто­ри­ча­ра књи­жев­но­сти. Али, и Бра­ни­ми­ра Ћо­си­ћа – ин­тер­вју­е­ра.

Тач­ни­је, три их је на бро­ју: исти­на, об­лик, вред­ност.

 

__

видети  Јован Пејчић https://sites.google.com/site/bibliotekaalas/jovan-pejcic

Поводом усвајања Закона о рехабилитацији, коментари

POSLEDNJI KOMENTARI

Slobodan Ratković | 29/10/2011 14:05

Pogledajmo kaku su predstavnici Česke Republike zaštitili važnost i trajnost takozvanih „Benešovih dekreta“.Možda bi bilo dobro da se u mnogim stvarima iz oblasti koja tretira prošlost,sadašnjost i budućnost informišemo kako to oni rade,i da primjenjujemo njihova pozitivna iskustva.Ovo govorim radi toga što je ogromns sličnost izmedju Sudetskih Nijemaca i madjarskih folksdojčera.I jedni,i drugi genezu imaju u lll Rajhu i posledicama od njega.A toje danas i te kako potrebno kada se,malo,po malo radja lVRajh. S.R.

Историчар аматер | 29/10/2011 15:39

@.Милош Поцерски. Занимљиво је да је у све три велике трагедије шапца и Мачве одређене улоге имао највећи син југословенских народа и народности,како смо га некада морали да зовемо. У Првом светском рату добио је ћесарски орден за храброст попказану у вишемесечним борбама против Срба у тим крајевома. Наравно да није његов мали допринос(знао је да ће Немци више него сигурно вршити одмазду ,1оо и 5о за убијеног или рањеног свог војника) и суровим одмаздама Хитлерове солдатеске. Наравно,нико данас објективан не може да сумња у његову одговорност за толике невине жртве (нажалост не само у Мачви,већ широм Србије) после протеривања окупатрора,ради учвршћивања своје стаљинистичке власти у Србији(слободарској,већински православној,демократској,ситносопственичкој и сл.) којој је тај поредак био више него неприхватљив.

видети више: http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Vlada-usvojila-Predlog-zakona-o-rehabilitaciji.lt.html

Песме Александра Петрова на француском

Александар Петров

НЕБЕСКА  ПАУНИЦА

На зиду цркве,

у подножју Кавказа

репатица звезда, хиљаду шездесет шесте,

оставила је, руком непознатог писца, траг.

Француз Бросе је, средином прошлог века,

посетио цркву, прочитао запис

и објавио у свом

„Voyage archeologique…“

Вреди ли спомињати, зато,

да се у међувремену историја

уплела у односе између писца

и звезде, руке и камена,

и избрисала речи.

Историја, додуше, нема чекић и длето.

Неко други гради или руши њено име.

Природа је нешто друго.

Звезда нам стиже у тачно заказано време.

Без обзира на припреме, говоре, дочек.

Сувишни су пророци, мученици, свеци.

Једеино иза ње

ако не стоји неко

ко нас је све једном

пустио у покрет.

Шта нам је чинити онда?

Поново звезду уцртати у камен?

Смерно проверити часовник

и подесити време?

На чијој руци?

Чијом руком?

Пођимо јој, ипак, у сусрет.

На питање – „Боже, откуд ви овде?“ –

одговоримо: „Напредак.“

Гошћа нас гледа

стооким дугиним погледом.

Питамо: „Памтиш Ајнштајна?“

„Кога? Сећам се старог Фрање, Никија.

Какав благ поглед!“

„Ама не, професор физике из Цириха.

Јеврејин. Теорија релативитета…“

„Је ли то Јевреји по свемиру траже

обећану земљу? Где су сад?

Да ли је Берлин Нови Јерусалим?

Јерусалим нови Берлин? Нешто треће?

Исмаил и Исак, браћа, најзад ко браћа,

у Палестини?

Рим? Где је Рим?

Србија, још на Балкану? На небу?

Сарајево? Бечко? Крст? Месец?

Социјализам, још у моди? Где?

Крвари ли црвена муза?

Жене? Радничка диктатура

збаци ли окове брака?

Шта се, у међувремену, збило?“

Какав то дух, зао или добар,

говори из моје Ars Poetica?

Чему иронија?

Смем ли без ње да вратим казаљку

за седам пута седам и девет пута три?

Швајцарски одбрамбени механизми.

Фројд. Кауч. А кауч лети на ломачу.

И сан умире у сну.

На јави еротичка слика.

Рајско дрво окићено плодовима.

Седмогодишњи дечак, Орвел,

на дрвету. Зелене јабуке.

Пита прву: „Кад?“

„Догодине.“ И тако редом

све до

Nineteen eighty four.

Господарица света шири лепезу

свог барокног тела. Низ дуге ноге

котрља сунчеву лопту. Хвата је

сјајним црним ноктима.

Ватрени лептири око њене главе.

Поворка девојачких српова.

Приносе јој златно класје.

Грожђе.

Добро нам дошла, опет, небеска паунице.

_________________________

АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВ

„ПЕТА СТРАНА СВЕТА“ 

Промоција књиге песама на француском у УКС,

ТРИБИНА  ФРАНЦУСКА  7 

УТОРАК,  1. НОВЕМБАР  2011,  19.00

УЧЕСТВУЈУ:  ПРОФ. ДР АЛЕКСАНДРА ВРАНЕШ, ПРОФ. ДР ЈЕЛЕНА НОВАКОВИћ ,  ДР  СВЕТЛАНА ШЕАТОВИЋ ДИМИТРИЈЕВИЋ, ДР МИЛАН БУЊЕВАЦ, АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВ

PESME IZ ROMANA Belatukadruza (alias Miroslav Lukic)

…….2. Užasavaju me kad gledam na sadašnjost i kad razmišljam o budućnosti – preobražaji vampira, krvoločnost vampira…

– Kakva će biti umetnost budućnosti?

3. To je – tajna.Tajanstveni su putevi umetnosti budućnosti. Možda će umetnost budućnosti biti bogočovečanska. Jer, kako reče Paskal:”Mi ne poznajemo život, smrt, doli preko Isusa Hrista. Van Isusa Hrista ne znamo ni šta nam je život ni smrt, niti bog, niti mi sami…”

005. Poslednja tajna Isusovog Stradanja i Iskupljenja je jedan novi život, ne na krstu, nego u grobnici.

006. Paskal kaže da Hristos nije učinio nikakvo čudo u grobnici. Na zemlji nije imao gde da se odmori doli u grobnici.

007. Ko sme da uđe u grobnicu Isusa Hrista? (“Samo svetitelji ulaze u nju”. (“Isus Hristos uči živ, mrtav, sahranjen, vaskrsao.”) Zar to nije čudo?

008. Današnja umetnost je pod uticajem, ne demona, nego krvopija. Vrlo su retki stvaraoci dostojni Boga, sposobni da postanu dostojni njega. Vrvi od bednih ljudi, kojima se Bog ne pridružuje, jer je to nedostojno njega; ali nije nedostojno Boga da poneke iz njihove bede izvuče…

009. Treba raščlaniti današnju umetnost, nalik na alu nesitu. Jer 20. vek je za nama, a ono što je on izbacio na balkansko poluostrvo nalik je na litu koja ostane ne samo na obalama reka nego i na poplavljenim putevima i naseljima. Puno ima čudovišta i mutanata koje njihovi nametači nameću kao – poslednju reč umetnosti, a njihova trabunjanja kao remek – dela… Mutanti uspevaju u zlu, čak i kad se neko seti da ih ospori, poriče……

Odlomak iz nedovršenog raygovora sa pesnikom Belatukadruzom (alias Miroslav Lukić, 1950 – ). – Ovih dana, nekako uporedo sa publikovanjem Kataloga osujećenog pesnika, tj. PESAMA IZ ROMANA, pojavio se i jedan neočekivan, promišljen i lep izbor Belatukadruzovih pesama na jednom od veoma posećenih blogova posvećenih umetnosti uopšte, čiji je urednik G-dja Su. Tanasković.

Uživanje je videti ovakav jedan prilog o savremenoj poeziji, pogotovu o poeziji jednog pesnika koga su pokušali da sakriju kao Pepeljugu.

Блог: TRAGOVI KA SOPSTVENOSTI 
Пост: КАТАЛОГ ОСУЈЕЋЕНОГ ПЕСНИКА – Белатукадруз
Веза: http://moji-tragovi.blogspot.com/2011/09/blog-post_12.html

Свођење рачуна / Бела Тукадруз

…Све ове године проведене са *** су тамница, мрачна, прљава у најбитнијем. Данас сам купио неколико метли и почео сам да чистим – себе, своје срце прво…Међутим, нека о томе натуралисти и осредњи писци пишу романе и књижурине. Књижаре – у које сам свратио – чак и кад се цакле и шљаште лепо укориченим књигама, базде на проивинцијске клозете… Базде. То је чак благ израз… О тим књигама пишу навелико, хвале их – чак и они аутори, тривијални критичари, које сам уврстио у прва два издања антологије српске поезије. Преварило ме је њих неколико, јефтино купљених…)…

(Написано пре осам хиљада година крај Лепенског вира)

__________________

Шта је, у ствари, урезано на једном камену, који ће вечно трајати? Погледај – Појаву нове планете СУЗ, тј. http://youtu.be/9gVqCGx3oH4

 

Из Извештаја о Смећу

…Нисам износио Смеће од 1996. године; мислим да је тада све то почело, и у вези је са оргијама немилосрдних и бездушних духова…            Чудо да ми није порастао камен у левом бубрегу?!

Сад сам почео, важно је почети са чишћењем. Почео сам од мрачних углова и пренатрпаних фиока; од облака паучине…

И то ће … потрајати. Пуним вреће и пластичне џакове, као да су без дна. Неред и мит су се насукали Овде. Као каква стара галија…

Не скривај се иза туђе глупости. Иза сујеверја. Чисти, почисти све кутове срца…

Лако је то рећи, понављати…

 

Шта је писало на крају једне кабасте књиге штампане као пишчево издање?

Овде је крај Књиге ситног инвентара НЕСЕБИЧНОГ МУЗЕЈА Плус ултра, и овде је Излазак

Њен састављач не може унапред знати кога ће она све сусретати кроз време : сигурно и овакве и онакве, идеалне и мање идеалне читаоце. Злобне, сујетне, и несебичне. Добронамерне и недобронамерне, искрене и лажне читаоце. Упућене и неупућене.

Не треба никога да позивам и призивам, то ће учинити ова књига.

Сада је она, остварени сан, постала је оно што треба да буде – овим трећим издањем – јавна, јавно добро српске културе и књижевности.

Све грешке и пропусти у овој антологији су само Мирослава Лукића, и никог другог!

Треба рећи на крају, без имало лажне скромности : Оваква једна књига, каква је ова, могла би да представља животно дело једног писца. Овакве се књиге не састављају за неколико месеци, или година. На првој верзији ове књиге састављач је радио интезивно почев од 1990 . до 1995. године. Рукопис је достигао више од три тома и обухватао је истраживање поезије на српском језику , оне доступне, објављене, у најширем значењу те речи, периода 1944 – 1994.

Те, 1995. године појавила се лажна нада, да такав један рукопис може бити објављен. Убрзо сам схватио да такав рукопис, у овој земљи, нико – па чак и они најдобронамернији пријатељи и издавачи – не би објавио.

Тај рукопис НЕСЕБИЧНОГ МУЗЕЈА, завршио је у фијоци.

Враћао сам му се с времена на време : пре свега мучен мором да српска поезија нема своју написану историју, чак ни евиденције, а и зато што сам сматрао да је глупо да један велики истраживачки труд остане далеко од оних за које је и стваран. Тако сам проширио своје истраживање на период 1938 – 1998. године.

Жртвовао сам од свога живота – и осму годину, и привео крају, оно што је већ у неку руку било довршено 1995. године.

После ове и овакве књиге ће бити много лакше, и будућим саствљачима антологија, и онима који буду покушали да саставе макар краћу историју српске поезије у овом ХХ веку.

У ову књигу су, читаоче, уложене године труда, несебичност, извесна немилосрдност. Оваква књига је састављана дуго, и она се не може прочитати за дан или за неколико недеља. Ову књигу треба пажљиво прочитати, с оловком у руци, и поново и поново. Све разложне примедбе, уочавање грешака и огрешења састављачу могу бити од користи у четвртом или петом издању.

Понекад ми се чини да је састављање овакве једне књиге био посао за неколико одабраних и упорних. духова…Урадио сам га сам. Захваљујући томе што сам годинама радио као професор и библиотекар, и што сам се заиста бавио суштинским и стварним проблемима српске културе и поезије 20. века.

Прво и друго издање објавио сам о свом трошку…

У овом проширеном трећем и коначном издању направљен је избор из опуса 150 аутора : колики је труд на то уложен нећу причати.

Позвани ће, надам се, умети да га оцене како заслужује.

Треће издање је побољшано и допуњено у много чему. То се може видети, ако се пажљивије читалац удуби у оно што следи после овога. Допунио сам прегледе свих антологија српске поезије 20. века, објављене као самосталне књиге или по часописима, а приложио сам и преглед антологијиа српске поезије 20. века и на страним језицима, оним које су ми биле доступне, и бацио на њих исвесну светлост.

(…….)

И ово треће издање, на моју срећу и на срамоту официјелне српске књижевности и културе, објављујем о свом руву и круву!

____________________________

Из Несебичног музеја, 2002; стр. 854-855

Две нове антологије српске поезије 20. века као Веб издања „Сазвежђа Заветина“

Ових дана завршено је публиковање  две тзв. «скривене» антологије српске поезије 20. века Себични музеј, и Опало лишће, скривене у бројним верзијама и издањима антологије српске поезије Несебичан музеј  (1989; 2000; 2002;2003; 2004; 2005;  2006;2009). Себични музеј и Опало лишће публиковане су  као Веб издања у оквиру Сазвежђа З, на истоименим блоговима. Себични музеј је, по свему судећи, једна од најстрожијих  познатих натологија српске поезије до данас и представља избор поезије из опуса 17 српских песника. Опало лишће доноси избор из опуса око 250 српских песника, који су објављивали током 20 века – то је безмало један прави лексикон или Мала енциклопедија српске поезије 20. века.

Адресе ових  антологија српске поезије 20. века гласе : Себични музеј и  Опало лишће . Исти састављач, Белатукадруз (алиас Мирослав Лукић), публиковао је пре две године и Антологију ФЕНИКС (налази се на интернет адреси Антологија ФЕНИКС ), која је изузетно посећена! Уз објављено 8. издање Несебичног музеја (Пожаревац, Едиција Браничево, 2009) штампано на папиру, данашњи читалац, првенствено у Србији, и ситуацији је да се суочи са једним дугогодипњим антологичарским билансом једног од водећих књижевних критичара-песника у Срба. Како сазнајемо, могуће је да око београдског Сајма књига буде објављено као интернет издање и то 8. штампано на папиру издање Несебичног музеја (уколико пожаревачки издвача дозволи). У том случају би, слависти свуда по свету могли да на најбржи могући начин дођу  до несвакидашње књижевне грађе и подстицаја….

 

„МАТИЋЕВ ШАЛ“, књижевни конкурс

Право учешћа на конкурсу имају млади песници из Србије до 27 година старости, са збирком песама која је објављена у периоду август 2010 – јул 2011. године.

Књигу песама у пет примерака послати на адресу: Народна библиотека „Душан Матић“ (за конкурс), Милице Ценић 15, 35.230 Ћуприја.

Конкурс је отворен до 19. августа 2011.

Све додатне информације можете добити на телефон Библиотеке 035 470 843,  као и на bibliotekacuprija@open.telekom.rs

 

Веб сајт Негована Рајића

www.negovanrajic.ca

Сајт је професионално урађен на француском језику, са линковима о Рајићевом животу и књижевном делу. Чак и ако не знате француски – погледајте сајт. Кад се страна отвори
кликом на линк 10.Courriel  отвориће се и могућност да се г. Рајићу јавите личном поруком. – Негован Рајић је почетком лета напунио 88 година, а члан је Удружења књижевника Србије од 1988.
Редовно прима и чита вести са ове листе, а претплаћен је и на „Књижевне новине“.
Рајић још увек пише, скоро свакодневно. Обиман роман „Лутања“, наставак аутобиографског романа „Ка другој обали. Збогом Београде“ („Просвета“, 2002), као и нови, кратки роман  „Три љубави у хотелској соби“ чекају издаваче. Започео је и ново романескно дело о времену Ужичке републике односно o родном крају свог оца, владике призренског и претходника патријарха Павла на светој српској косовско-метохијској земљи.
Београђанин ужичког порекла, Негован Рајић је, препливавши Муру под драматичним околностима ‘ 1946. године избегао из Југославије и комунистичког режима. После неколико година лутања (описаних у поменутом истоименом роману) по избегличким камповима и логорима за расељена лица у Аустрији, Италији и Немачкој, доспео је у циљну земљу – Француску. Тамо је завршио факултет, а 1969. преселио се у Канаду. У квебечком граду Trois Rivieres 17 година био је професор математике, али и тада и данас je књижевник који течно и правилно говори матерњи српски, а романе и приче пише на француском језику. Добио је високе канадске и европске књижевне награде, а  прошле године и Награду за животно дело „Растко Петровић“ Матице исељеника Србије.

Миломир Никетић, Отава
дописник агенције Бета (Београд) и
најзападнијих српских новина „Кишобран“ (Ванкувер)
http://www.xmarks.com/site/www.kisobran.com/

Negovan Rajic-Kisobran-April 2009-Ka drugoj obali zivota (1)

Negovan Rajic-Kisobran-februar 2007-Odnegovana proza